info.dewereldburger@sioz.nl 020 613 84 82

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat er op school iets niet loopt zoals u of wij dat gewenst hadden. Vaak heeft het ermee te maken dat er verkeerde inschattingen zijn gemaakt of dat er iets mis loopt in de communicatie. In dat geval gaan we ervan uit dat u in eerste instantie een gesprek aangaat met de leerkracht. Als de afhandeling voor u niet naar wens verloopt, kunt u bij de directie terecht.

Afhandeling van klachten

Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken in de school tussen leerlingen, ouders, personeel, schoolleiding en alle overige bij de school betrokken personen in eerste instantie onderling op schoolniveau worden opgelost. Het meest voor de hand liggend is dat de klager zich rechtstreeks richt tot degene tegen wie zijn klacht is gericht, dan wel rechtstreeks tot de directeur. Als dit niet toereikend is, doordat afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden of door de aard van de klacht, dan kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

De regeling biedt mogelijkheden voor het indienen van een klacht bij de directeur, het bestuur of rechtstreeks bij de landelijke klachtencommissie.

Bij een klachtenprocedure kunt u de volgende volgorde hanteren:

  • Leerkracht
  • IB’er
  • Directie
  • Vertrouwenspersoon van de school:
  • Bovenschoolse externe vertrouwenspersoon:
  • Bestuur: Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

De contactgegevens van de Landelijke Klachtencommissie vindt u hieronder:

Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs

Postbus 95571
2509 CN Den Haag
Telefoon: 070 331 52 44
E-mail: lkc@vbs.nl