info.dewereldburger@sioz.nl 020 613 84 82

Verlof en afwezigheid

Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Dit betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen.

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts

Zo’n bezoek hoeft u, als ouder of verzorger, slechts mede te delen aan de groepsleerkracht. Wel vragen we u om deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Indien de afspraak toch onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen. We sturen kinderen niet alleen naar huis.

Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke

Wij verzoeken u altijd middels een brief verlof aan te vragen, zodat wij de afwezigheid van uw kind kunnen verantwoorden aan de leerplichtambtenaar. U kunt hiervoor het formulier downloaden of bij de administratie ophalen.

Verlof voor extra vakantie

Voor vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakantie kan slechts in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven worden. Hiervoor behoort u een schriftelijk verzoek in te dienen bij de schooldirectie. U kunt hiervoor het formulier downloaden of bij de administratie ophalen.